ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a Publish and More Álomgyár Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 1. em. 4. , a továbbiakban „Vállalkozás”) által a www.alomgyar.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire. (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.alomgyar.hu weboldalon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.

 

I. A VÁLLALKOZÁS

 

A www.alomgyar.hu online áruházat a Vállalkozás üzemelteti.

A Vállalkozás cégneve: Publish and More Álomgyár Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 

A Vállalkozás rövidített cégneve: Publish and More Kft.

A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 01-09-981023 

A Vállalkozás adószáma: 23845338-2-41 

A Vállalkozás adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-125309/2017

A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 1. em. 4.

A Vállalkozás telephelye és ügyfélszolgálatának címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. (álomgyár könyvesbolt)

A Vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma: Budapest Bank Zrt. 10102103-79223800-01004006 

A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: webshop@alomgyar.hu

 

 

II. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

A Webáruházban történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

 

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A regisztrációra a Webáruház weblapján elérhető „regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével, illetve facebook- vagy google-profil felhasználásával kerül sor. A kitöltött adatlap Vállalkozásnak történő elküldésével, illetve a facebook- vagy google-profil megadásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat” feltételeit megismerte és azokat magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A törlést követően a Vásárlói adatok visszaállítására nincs mód.

 

A Vásárló a regisztráció elküldésével automatikusan feliratkozik a Webáruház hírlevelére. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél végén található “leiratkozás” hivatkozásra történő kattintással lehetséges.

 

A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó átvételi és fizetési módot. A "megrendelem" fülre kattintással a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során a Vásárló jogosult a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására. 

 

A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

A Webáruházban megrendelhető termékek vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az ár-változtatás jogát azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

 

Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.

 

A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet:

1.) Bankkártyás fizetés a B-Payment rendszerén keresztül MasterCard, Maestro, Visa vagy Visa Electron bankkártyával;

2.) Utánvét a futárnál vagy az átvételi ponton (e-könyv vásárlása esetén erre a fizetési módra nincs lehetőség);

3.) Banki átutalással a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: Publish and More Kft.

Számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10102103-79223800-03004006

Közlemény: a rendelés száma

 

Bankkártyával történő fizetés online kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Vállalkozás nem köteles pénzt visszatéríteni.

 

A termék megvásárlásával a Felek között írásba foglalt szerződés jön létre, amely szerződést a Vállalkozás iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. 

 

A Vállalkozás a vásárlásról elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárlónak a vásárlás során megadott elektronikus levelezési címre történő kézbesítés útján küld meg. Amennyiben a Vásárló a vásárlásról papír alapú számlát igényel, úgy erre vonatkozó kérését írásban jelezheti a Vállalkozásnak, amely a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles a számlát a Vásárló levelezési címére postai úton megküldeni.

 

A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülésének minősül, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése sem várható. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 30 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

 

 

III. ELÁLLÁSI JOG

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36 30 487 3552), e-mailben (webshop@alomgyar.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

 

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

 

A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja: 

  • személyes bolti vagy átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja; 

  • házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

 

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 24. A. ép. 1. em. 1.) visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Vásárlónak visszafizetni. 

 

Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. 

 

Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.

 

A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

 

IV. HIBÁS TELJESÍTÉS

 

A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. A kellékszavatossági igén y érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Vállalkozás nem vállalta, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. A Vásárló köteles a hibáról a Vállalkozást annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a Vásárló szavatossági igényét Vállalkozással szemben nem jogosult érvényesíteni. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

 

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

A megvásárolt termék személyesen átvehető a Vásárló által a rendelés leadása során megjelölt bármelyik könyvesboltban. Személyes átvétel esetén a Vállalkozás szállítási díjat nem számít fel. A Vásárló könyvesboltjainak címe:

  1. 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

  2. 4025 Debrecen, Piac utca 49-51.

  3. 6720 Szeged, Jókai utca 7-9. (Nagyáruház-passzázs)

 

Személyes átvételre a Vállalkozás 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 24. A. ép. 1. em. 1. szám alatti telephelyén nincs lehetőség.

 

A kiszállítás Sprinter futárszolgálat útján történik a Vásárló által megadott címre, vagy egy a Vásárló által megjelölt Pick Pack, illetve Foxpost csomagpontra. A kiszállítás díja minden esetben az alábbiak szerint kerül megállapításra:

1.) 3999,- Ft értékhatárig történő vásárlás esetében a kiszállítás díja bruttó 690,- Ft; 

2.) 4999,- Ft értékhatár feletti vásárlás esetén a kiszállítás díjmentes.

 

A fenti 1.) és 2.) pontokban megjelölt 3.999,- Ft összegű értékhatár számítása során a Vásárló által vásárolt e-könyvek ellenérékét figyelmen kívül kell hagyni. A megvásárolt e-könyvek letöltésére az „e-könyveim” menüpont alatt nyílik lehetőség.

 

A kiszállítás várható ideje 2-4 munkanap. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben haladéktalanul értesíti.

 

Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása díjmentes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

 

A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról a Webáruház felületén a „Vásárlás menete - fizetés és szállítás” fülre kattintva tájékozódhat.

 

A Webáruházban megrendelt terméket a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen köteles teljesíteni.

 

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozás a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1097 Budapest, Táblás utca 39., e-mail: info@sprinter.hu, cégjegyzékszám:01-09-660447, adószám: 12263840-2-43) számára továbbítsa.

 

 

IV. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

 

1.) Előjegyzés

A Vállalkozás lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy a jelenleg még nem kapható, de a jövőben megjelenő könyvekre, valamint már megjelent, de készleten nem elérhető termékekre ún. „előjegyzést” adjon le. 

 

Az előjegyzés nem minősül elektronikusan leadott megrendelésnek. A Vásárló az előjegyzésre vonatkozó igényét a Webáruházban az adott termék mellett található „előjegyzés” fülre kattintva jelezheti a Vállalkozásnak. Amint a termék a Webáruházban – már, vagy ismét – megvásárolható, úgy a Vállalkozás az előjegyző Vásárlót e-mail útján értesíti a vásárlás lehetőségéről. A vásárlás lehetőségéről szóló értesítés a regisztrált Vásárlók számára a regisztráció során megadott e-mail címre kerül megküldésre, a még nem regisztrált Vásárlók pedig az előjegyzés során megadott e-mail cím útján kerülnek értesítésre. 

 

Amennyiben az előjegyezhető termék mellett a Vállalkozás feltünteti a várható megjelenés időpontját, úgy ez az időpont minden esetben csupán hozzávetőleges és tájékoztató jellegű adatnak tekintendő.

 

2.) Értesítés akcióról

Amennyiben a Vásárló a legalább 20%-os kedvezménnyel megvásárolható termékekről a Vállalkozástól értesítést kíván kapni, úgy erre vonatkozó igényét a Webáruház felületén jelezheti a Vállalkozásnak. Az akcióról szóló értesítésre történő feliratkozás nem minősül elektronikusan leadott megrendelésnek. 

 

Amint egy adott termék a Vállalkozás kínálatában 20%-os kedvezménnyel megvásárolható, úgy a Vállalkozás e-mail útján értesíti a jelen pont szerinti szolgáltatásra feliratkozó Vásárlót. A jelen pont szerinti szolgáltatásról a Vásárló a Webáruház felületén keresztül bármikor leiratkozhat.

 

3.) Értesítés megjelenésről

Amennyiben egy szerzőnek új könyve jelenik meg a Vállalkozás kínálatában, úgy a Vállalkozás jogosult ennek tényéről valamennyi olyan Vásárlót e-mail útján értesíteni, aki a Webáruházban korábban ennek a szerzőnek a művét megvásárolta.

 

Amennyiben a Vásárló nem kíván a Vállalkozástól a korábban megvásárolt könyvek szerinti bármely szerző új könyvének megjelenéséről értesítést kapni, úgy erről a szolgáltatásról a Webáruházban található személyes fiókjában bármikor leiratkozhat. A Vásárlónak kizárólag a szolgáltatás egészéről áll módjában leiratkozni, a „szerzőnkénti” leiratkozás nem lehetséges.

 

4.) Dedikált példányok megvásárlása

A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a Webáruházban egy adott termékből a szerző által dedikált (kézjegyével és üzenetével ellátott) példányt vásároljon. A dedikált példányokra a jelen ÁSZF elektronikusan leadott megrendelésre vonatkozó szerződéses rendelkezései az irányadóak. 

 

A dedikált példány megvásárlásakor a Vállalkozás lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy a dedikálás kísérő szövegét megfogalmazza. A megkívánt szöveget a Vásárló a vásárlás során a „Megjegyzés” rovatban tüntetheti fel.

 

Dedikált példányok esetében a kiszállítás ideje eltérhet a jelen ÁSZF V. pontjában meghatározott szállítási időtől. A szállítás várható idejéről a Vállalkozás minden esetben külön értesíti a Vásárlót.

 

Amennyiben a szerző a megvásárolt könyvet a Vásárló által megkívánt szöveggel dedikálja, úgy a termék olyan nem előre legyártott terméknek minősül, amelyet a Vállalkozás a Vásárló kifejezett kérésére állított elő, és amely ily módon a Vásárló személyére szabott terméknek minősül. Erre tekintettel a Vásárló az egyedi szövegezéssel ellátott dedikált példány megrendelésével tudomásul veszi, hogy a termék egyedi jellege miatt, a 45/2014. Korm. rendelet 29. § c) pontja alapján nem jogosult az elállási jogát gyakorolni.

 

 

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

• Levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10.

• Telefonszám: +36 30 487 3552, 

• Kapcsolattartó személy: Nagypál Viktor ügyvezető

• E-mail: webshop@alomgyar.hu

 

Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozás az Vásárlóval köteles közölni.

 

A Vállalkozás az írásbeli panaszt annak beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozás köteles öt évig megőrizni.

 

Amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Vásárló az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitát elektronikus úton rendezheti a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló Vásárló és kereskedő közötti jogvitákban.

 

• Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  rendelkezései szerint.

 

 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Vállalkozás a módosításokról a Vásárlókat a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vásárló a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A jelen ÁSZF 2018.08.08. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.