A Publish and More Álomgyár Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 1. em. 4., a továbbiakban „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglalt kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást nyújt a www.alomgyar.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban „Vásárló”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa. Az Adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján a NAIH-125309/2017. számon tartja nyilván.

 

I. Az adatkezelés célja és jogalapja

(1) Az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

(2) Az adatkezelés célja a www.alomgyar.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának biztosítása, figyelemmel arra, hogy a Vásárló személyes adatainak ismerete hiányában az Adatkezelő nem képes eleget tenni a távollévők között létrejött szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

(3) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Vásárló önkéntes hozzájárulása. A Vásárló a www.alomgyar.hu weboldalon történő vásárláshoz szükséges regisztráció kitöltésével, valamint Adatkezelőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

(4) Az Adatkezelő jogosult továbbá a Vásárló erre vonatkozó, külön hozzájárulása esetén online hírlevél szolgáltatás útján a Vásárlónak reklámcélú küldeményeket küldeni.

(5) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

(6) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

II. Az adatkezelésre jogosult személyek

 

(7) A www.alomgyar.hu weboldalon a Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a Publish and More Álomgyár Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 1. em. 4.) jogosult.

(8) Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

(9) Az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló az e-mail címének megadásával egyben kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címre érkező levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.

(10) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

(11) Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

 

III. Az adatkezelés időtartama

 

(12) A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől írásban nem kéri. A törlés időpontja a Vásárló törlés iránti kérelmének Adatkezelő részére – elektronikus vagy postai úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

(13) Az Adatkezelő - a (12) pontban foglalt eseten túl – köteles a Vásárló személyes adatait, akkor is törölni, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint, ha (iv) a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

(14) Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.  

(15) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

IV. A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

(16) A vásárló jogosult a személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő levelezési címére küldött postai küldemény vagy az webshop@alomgyar.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján tájékoztatást kérni. Az e-mailben küldött tájékoztatást az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.

(17) Az adatkezelés tárgyában előterjesztett kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül köteles írásban tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

(18) Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása, az adatkezelés korlátozása iránti igény elektronikus levél, valamint postai küldemény útján küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

(19) A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával, valamint a webshop@alomgyar.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján mondható le.

(20) A Vásárló jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Vásárló jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(21) Ha az Adatkezelő a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatni a Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. Amennyiben a Vásárló a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes bírósághoz fordulni, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

(22) A Vásárló jogosult továbbá személyes adatának kezelése ellen tiltakozni

                                     i.       ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

                                  ii.       ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

                               iii.       törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

(23) Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja.

(24) Ha a Vásárló az Adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja, a Vásárló jogosult – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

V. Adattovábbítás lehetősége

 

(25) Az Adatkezelő a www.alomgyar.hu weboldalon keresztül értékesített termékek házhoz szállítása, kézbesítése érdekében igénybe veszi a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca 39., a továbbiakban „Futárszolgálat”), a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), valamint a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.) egyéb postai, futárpostai szolgáltatását (a továbbiakban „kézbesítés”). Ennek során az Adatkezelő kizárólag a kézbesítés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja a Futárszolgálat számára.

(26) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

 

VI. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

(27) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni.

 

Budapest, 2018.05.25.